Работа по проект:

  • НП „Без свободен час“
  • НП „Оптимизация на вътрешната структура на персонала“
  • НП „ Образователни маршрути“

„Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

ПРОЕКТ: BG05M2OP001-5.001-0001

Бъдещи проекти:

Кандидатстваме по проект STEM среда