ЕТИЧЕН КОДЕКС

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОУ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“ 2023/2024

ПРИЕМ ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2023 / 2024 ГОДИНА

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ

декларация до 14г

Приложение № 2.

ВАКАНЦИИ 

ПРОЕКТ  № BG05M2ОP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

ПОКАНА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

НАРЕДБА №10 от 01 09 2016г.

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

COVID-19

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №328 НА МС ОТ 21 12 2017Г

НАРЕДБА ЗА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ

ЗПУО

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 30.09.2023Г.

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 30.06.2023Г.

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31.03.2023Г.

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2022Г.

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 30.09.2022Г.

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 30.06.2022Г.

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31.03.2022Г.

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2021Г.

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 30.09.2021Г.

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 30 06 2021

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2020Г.

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 30.09.2020г.

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 30 06 2020

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31.03.2020Г.

БЮДЖЕТ 2020Г.

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 30.09.2019Г.

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 30.06.2019Г.

ОБЯВЛЕНИЕ  ЗА  ПРОЦЕДУРА 

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОУ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“

ЕТИЧЕН КОДЕКС

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ

ИНДИКАТИВЕН СПИСЪК НА УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОУ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ  ПРАВИЛНИК

ИНФОРМАЦИЯ УЧИЛИЩЕН СТОЛ